Liebe [ˈliːbə] f (Liebe; Lieben) amour m (pl oft f;zu de); Liebe auf den ersten Blick coup m de foudre Liebe [ˈliːbə] f (Liebe; no pl) love (zu of, for): aus Liebe zu out of love for; Liebe auf den ersten Blick love at first sight